www.nowregelingzeeland.nl

Ruimte voor je slogan

Tozo-en TOGS-regeling 4U toelichting/aanvraag


de TOZO-regeling

Deze regeling bestaat uit 2 delen:
1 Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
2 Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Wij houden ons enkel bezit met het eerste gedeelte. Een lening voor bedrijfskapitaal dient u zelf te verzorgen!

Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is;
 • hij in Nederland woont. Voor ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, zal de toegang tot Tozo bedrijfskapitaal geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
 • het bedrijf in Nederland is gevestigd. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland hun bedrijf hebben gevestigd zal de toegang tot Tozo inkomensaanvulling geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;  
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK; 
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.  Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Voldoet u aan de TOZO voorwaarden dan is de kans groot dat u terecht een beroep kunt doen op deze regeling.

Krijgt u het niet voor elkaar en/of wenst u hulp, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ja4u.nl


De TOGS-regeling:

De TOGS-regeling is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes, maar ook dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister. Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • Als jouw hoofdactiviteit valt onder hoofdcode 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht, mag je alleen aanvragen als je een nevenactiviteit hebt met SBI-code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9. Je omzetverlies heeft betrekking op een van deze nevenactiviteiten.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt ten minste 1 vestiging met een ander adres dan je privéadres, of je verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van je privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Bij die bedrijven mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden, die dus bovenop de algemene voorwaarden komen. Het gaat om een aantal horecaondernemingen, bedrijven in de ambulante handel, toeleveranciers, zorgondernemers en agrarische recreatieondernemingen. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Voldoet u aan TOGS voorwaarden dan is de kans groot dat u terecht een beroep kunt doen op deze regeling.

Krijgt u het niet voor elkaar en/of wenst u hulp, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ja4u.nl


dhr mr R.J. van der Zee

vestiging Goes        : Stationsplein 9-11

vestiging Vlissingen: Industrieweg 1-3

t. 06 30 79 72 81

e. info@ja4u.nl